วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน – ศรีสะเกษ ตอน 1 ระหว่าง กม.249+400 - กม.250+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/04/2563 638/-/63/187 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
92 จ้างงานเครื่องหมายนำทาง บนทล. ๒๒๖ ตอน ศรีสะเกษ-ห้วยขะยุง ระหว่างกม.๒๗๘+๔๐๑-กม.๒๗๙+๘๗๐, ทล. ๒๙๔ ตอน ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ ระหว่างกม.๐+๙๖๓-กม.๘+๖๗๕, ทล. ๒๒๐ ตอน วังหิน-ขุขันธ์ ระหว่างกม.๕๒+๓๒๕-กม.๕๖+๑๗๕ และทล.๒๔๔๘ ตอน ทางเข้าอุทุมพรพิสัย ระหว่างกม.๐+๐๑๒-กม.๐+๔๗๘ ปริมาณงาน ๔ แห่ง (ปริมาณ ๒,๐๗๒ อัน) 13/04/2563 638/-/63/188 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
93 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ 13/04/2563 638/-/63/00022 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
94 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 13/04/2563 638/35/63/11 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
95 จ้างงานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ ปริมาณงาน ๒ หลัง 10/04/2563 638/-/63/186 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
96 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0502 ตอน แยกโคกตาล - หัวช้าง ระหว่าง กม.287+000 - กม.287+972 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 1,944 ม.) 28/04/2563 คค 06052/พ.1/e/22/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
97 จ้างเหมาบริการ จำนวน 4 รายการ 09/04/2563 638/-/63/168 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
98 จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง จำนวน 3 รายการ 09/04/2563 638/-/63/167 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
99 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 638/60/63/166 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
100 จ้างก่อสร้างงานกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6 ) หัวหน้าหมวดทางหลวงอุทุมพรพิสัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ปริมาณงาน 1 หลัง 30/04/2563 คค 06052/พ.1/e/21/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
101 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 07/04/2563 638/60/63/157 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
102 วัสดุจราจร จำนวน 11 รายการ 07/04/2563 638/60/63/160 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
103 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 07/04/2563 638/60/63/161 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
104 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 07/04/2563 638/60/63/159 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
105 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 638/30/63/00092 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 91 ถึง 105 จาก 843 รายการ