f
กรมทางหลวง เร่งศึกษาการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ลงวันที่ 24/09/2561

กรมทางหลวง โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้ศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ (Traffic Operations Center : TOC) มุ่งหวังในการแก้ไขปัญหาการจราจร การอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยกับผู้ใช้ทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารการจัดการจราจรและอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางหลวง รวมถึงการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการปฏิบัติการ

ระบบงานภายใต้ศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุแบ่งออกเป็น 7 ส่วน ได้แก่ ระบบควบคุมการใช้ช่องจราจรบนทางหลวง ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร ระบบควบคุมการใช้ความเร็วบนทางหลวง ระบบประมาณระยะเวลาในการเดินทางบนโครงข่าย ระบบตรวจสอบสภาพจราจร ระบบเผยแพร่ข้อมูลจราจรให้กับผู้ใช้ทาง และระบบบริหารจัดการอุบัติการณ์ นอกจากนี้ ได้ออกแบบศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุเป็นอาคาร 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวม 9,936 ตารางเมตร ประกอบด้วยพื้นที่สำนักงาน ห้องประชุม ศูนย์ควบคุมและสั่งการ ศูนย์ข้อมูลและศูนย์การเรียนรู้ พร้อมทั้งจัดทำแผนการดำเนินการทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งเมื่อการศึกษาแล้วเสร็จจะได้เสนอของบประมาณก่อสร้างต่อไป 

สำหรับแผนพัฒนาและติดตั้งระบบเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ TOC จะมุ่งเน้นบนสายทางทั่วประเทศ โดยจัดลำดับความสำคัญของประสิทธิภาพการบริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุบนสายทาง การอำนวยความคล่องตัวของการจราจรขนส่งในพื้นที่เศรษฐกิจ รวมถึงความสัมพันธ์ของการทำงานของระบบในเชิงพื้นที่ประกอบด้วย แผนพัฒนาระยะสั้น (5 ปี) ติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพจราจร ระบบประมาณระยะเวลาในการเดินทาง ระบบเผยแพร่ข้อมูลการจราจร ระบบควบคุมการใช้ช่องจราจร ระบบควบคุมการใช้ความเร็ว ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร และแผนพัฒนาระยะกลาง (10 ปี) และระยะยาว (20 ปี) ติดตั้งระบบงานบนทางหลวงสายหลักและสายรองที่เป็นทางเข้า-ออกเมืองในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เช่น เชียงใหม่ พิษณุโลก อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด เป็นต้น

ทั้งนี้ ศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ จะเป็นศูนย์กลางข้อมูล การประสานงาน และความร่วมมือด้าน    การบริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุบนทางหลวง รวมถึงบริการให้ข้อมูลเผยแพร่ข่าวสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้ใช้ทาง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการจราจร เสริมสร้างความปลอดภัยบนทางหลวงและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอีกด้วย


'