f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย - สำโรงเกียรติ ตอน 1 ระหว่าง กม.2+000 - กม.12+900 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2563 636/-/63/132 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
17 างงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ตอน 2 ระหว่าง กม.4+866 - กม.5+014 (LT.,RT.), กม.11+535 - กม.11+594 และ กม.11+612 - กม.11+672 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/03/2563 636/-/63/133 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
18 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ ตอน 1 ระหว่าง กม.21+720 - กม.24+660 (LT.,RT) เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 2 แห่ง 30/03/2563 ศก.2/23/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
19 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน - แยกการช่าง ระหว่าง กม.21+620 - กม.54+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 ศก.2/24/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
20 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมิซรอล - สำโรงเกียรติ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.27+393 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 คค 06053/พ.1/e.18/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
21 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ตอน 1 ระหว่าง กม.6+465 - กม.13+665 (LT.,RT.) เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 คค 06053/พ.1/e.21/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
22 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน พยุห์ - โพนปลัด - ขุนหาญ ระหว่าง กม.5+814 - กม.8+281 และ กม.15+360 - กม.16+300 ปริมาณงาน 30,969 ตร.ม. 27/03/2563 ศก.2/26/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
23 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน ภูมิซรอล - บ้านด่าน - ซำหวาย ระหว่าง กม.16+384 - กม.19+000 ปริมาณงาน 23,220 ตร.ม. 27/03/2563 ศก.2/25/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
24 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ที่ กม.4+780 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 ศก.2/30/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
25 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น้ำยืน ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.44+814 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2563 ศก.2/18/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
26 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย - สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.0+300 - กม.1+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2563 636/-/63/124 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
27 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2360 ตอน หนองบาง - น้ำเกลี้ยง ระหว่าง กม.0+200 - กม.1+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2563 636/-/63/123 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
28 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น้ำยืน ระหว่าง กม.2+850 - กม.3+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/03/2563 636/-/63/121 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
29 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2214 ตอน นากระแซง - บ้านดวน ระหว่าง กม.45+550 - กม.46+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/03/2563 636/-/63/122 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
30 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.51+975 , กม.71+240 ปริมาณงาน 2 แห่ง 17/03/2563 คค 06053/พ.1/e.16/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 16 ถึง 30 จาก 75 รายการ