f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2360 ตอน หนองบาง - น้ำเกลี้ยง ระหว่าง กม.0+200 - กม.1+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2563 636/-/63/123 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
107 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น้ำยืน ระหว่าง กม.2+850 - กม.3+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/03/2563 636/-/63/121 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
108 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2214 ตอน นากระแซง - บ้านดวน ระหว่าง กม.45+550 - กม.46+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2563 636/-/63/122 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
109 ซื้อโคมไฟฟ้าสัญญาณเตือน โซล่าเซลล์ ชนิดหลอด LED น้ำเงิน - แดง 19/03/2563 636/45/63/117 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
110 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ 18/03/2563 636/40/63/116 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
111 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ตอน 1 ระหว่าง กม.71+900 - กม.77+500 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 17,172 ตารางเมตร 16/04/2563 ศก.2/20/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
112 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ตอน 5 ระหว่าง กม.72+600 - กม.72+985, กม.75+015 - กม.76+065 และ กม.76+310 - กม.77+185 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/04/2563 ศก.2/17/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
113 ซื้อยางแอสฟัลต์อิมัลชัน ชนิด CSS - 1 บรรจุ DRUM 200 กก. 17/03/2563 636/60/63/115 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
114 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ 17/03/2563 636/60/63/114 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
115 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร 17/03/2563 636/35/63/15 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
116 ASPHALT CONCRETE (HOT MIX) จำนวน 127 ตัน 16/03/2563 636/60/63/113 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
117 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 2236 ตอน สำโรงเกียรติ - ช่องพระพลัย ระหว่าง กม.0+000 - กม.15+550 (เป็นตอนๆ) 16/04/2563 ศก.2/15/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
118 งานปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ตอน 2 ระหว่าง กม.37+000 - กม.38+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/04/2563 ศก.2/19/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
119 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ST 210 Ksc. จำนวน 10 ลบ.ม. 13/03/2563 636/60/63/110 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
120 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ST 210 Ksc. 13/03/2563 636/60/63/110 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 106 ถึง 120 จาก 500 รายการ