f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
421 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข ๔๖-๖๖๒๖-๐๗-๑ ทะเบียน ๙๘-๑๖๕๒ กทม. จํานวน ๘ รายการ 18/02/2562 636/30/62/26 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
422 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 23 รายการ 14/02/2562 636/60/62/87 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
423 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 13/02/2562 636/45/62/86 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
424 ซื้อวัสดุงานโยธาจำนวน 13 รายการ 12/02/2562 636/60/62/85 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
425 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวน 4 รายการ 12/02/2562 636/45/62/84 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
426 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข ๔๔-๐๑๖๕-๑๗-๙ ทะเบียน ฮษ ๖๓๐๙ กทม. จํานวน ๑ รายการ 12/02/2562 636/30/62/23 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
427 แผ่นสะท้อนแสงสีขาวชนิด High Intensity Prismatic Grade ขนาด 30 นิ้ว จำนวน 50 หลา 08/02/2562 636/60/62/82 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
428 ซื้อนํ้ามันดีเซล ๓,๐๐๐ ลิตร 08/02/2562 636/35/62/13 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
429 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดจำนวน 20 รายการ 07/02/2562 636/60/62/81 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
430 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 101 ถัง 06/02/2562 636/60/62/79 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
431 ซื้อ ASPHALT CONCRETE (HOTMIX) จำนวน 90 ตัน 06/02/2562 636/60/62/78 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
432 ASPHALT CONCRETE (HOT MIX) จำนวน 90 ตัน 06/02/2562 636/60/62/78 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
433 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 18 รายการ 05/02/2562 636/60/62/77 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
434 ซื้อวัสดุสํานักงาน (งานเงินทุนหมุนเวียน) จํานวน ๑ รายการ ตามใบเบิกเลขที่ ๖๓๖/๖๒/๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒, ๖๓๖/๖๒/๗ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 05/02/2562 636/40/62/22 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
435 ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวยฃน 4 รายการ 04/02/2562 636/40/62/15 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 421 ถึง 435 จาก 483 รายการ