f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
21 06/03/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ทางหลวงฒายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ที่ กม.4+780 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
22 05/03/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ตอน 5 ระหว่าง กม.72+600 - กม.72+985, กม.75+015 - กม.76+065 และ กม.76+310 - กม.77+185 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
23 05/03/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ตอน 5 ระหว่าง กม.72+600 - กม.72+985, กม.75+015 - กม.76+065 และ กม.76+310 - กม.77+185 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
24 28/02/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 2236 ตอน สำโรงเกียรติ - ช่องพระพลัย ระหว่าง กม.0+000 - กม.15+550 (เป็นตอนๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
25 26/02/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ระหว่าง กม.9+512 - กม.10+284 ปริมาณงาน 0.772 กิโลเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
26 26/02/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.57+900 - กม.59+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
27 24/02/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง ระหว่าง กม.50+838 - กม.54+292 ปริมาณงาน 38,497 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
28 24/02/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ตอน 1 ระหว่าง กม.47+746 - กม.54+400 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 29,425 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
29 24/02/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.51+975 , กม.71+240 ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
30 24/02/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ ตอน 1 ระหว่าง กม.21+175 - กม.23+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 21 ถึง 30 จาก 48 รายการ