f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖๒ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๐ ตอน สำโรงทาบ - ม่วงหมาก ระหว่าง กม.๒๖+๑๗๕ - กม.๒๗+๐๔๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 17/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.40/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
32 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน ตาฮะ - จอมพระ ระหว่าง กม.๑๔๑+๐๐๐ - กม.๑๔๑+๕๖๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 17/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.42/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
33 จ้างก่อสร้างงานฉาบผิวแอสฟัลต์ โดยวิธี Para Slurry Seal Type III ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๑ ตอน รัตนบุรี - ห้วยจริง ระหว่าง กม.๑๔+๒๕๐ - กม.๑๖+๐๐๐ และกม.๑๗+๒๕๐ - กม.๒๓+๕๐๐ ปริมาณงาน ๘๒,๘๑๕ ตร.ม. 17/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.30/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
34 จ้างก่อสร้างงานฉาบผิวแอสฟัลต์ โดยวิธี Para Slurry Seal Type III ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๑ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๑,๐๑๐๒ ตอน ศีขรภูมิ - ศรีณรงค์ - สังขะ ระหว่าง กม.๙+๖๙๐ - กม.๑๘+๗๒๐ ปริมาณงาน ๘๒,๒๗๖ ตร.ม. 17/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.35/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
35 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๕ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๐ ตอน บักดอก - พนมดิน ระหว่าง กม.๕+๙๘๕ - กม.๖+๓๓๕ และ กม.๘+๑๐๐ - กม.๘+๘๔๕ ปริมาณงาน ๒ แห่ง 13/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.43/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
36 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าตูม - หนองฮู ระหว่าง กม.๒๖+๖๕๐ - กม.๒๘+๕๕๐ ปริมาณงาน ๓๐,๒๒๕ ตร.ม 11/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.38/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
37 จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บักจรัง - มะโน ระหว่าง กม.๕+๘๐๐ - กม.๘+๖๐๐ ปริมาณงาน ๒๕,๒๐๐ ตร.ม. 11/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.29/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
38 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุมที่ ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ระหว่าง กม.๒๑๐+๑๐๐ - กม.๒๑๑+๒๒๐ ปริมาณงาน ๑๙,๒๐๒ ตร.ม. 11/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.31/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
39 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ตาฮะ - ลำพังชู ระหว่าง กม.๓๐+๗๖๗ - กม.๓๒+๒๘๐ ปริมาณงาน ๓๒,๓๙๕ ตร.ม. 11/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.32/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
40 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๗ ตอนควบคุมที่ ๐๒๐๐ ตอน ท่าด่าน - สำโรงทาบ ระหว่าง กม.๔๗+๙๐๐ - กม.๔๘+๔๖๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑๗ ต้น 10/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.4/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
41 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๒ ตอน ลำดวน - สังขะ ระหว่าง กม.๓๗+๓๐๐ - กม.๓๗+๗๙๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑๕ ต้น 10/03/2563 สัญญาเลขที่่ สร.5/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
42 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ CS ๐๑๐๑ ตอน รัตนบุรี - ห้วยจริง ระหว่าง กม.๑๒+๙๕๐ - กม.๑๓+๙๕๐,กม.๑๖+๗๐๐ - กม.๑๗+๗๐๐,กม.๑๘+๘๕๐ - กม.๑๙+๘๕๐ และ กม.๒๓+๐๗๕ - กม.๒๔+๐๗๕ ผลผลิต ๔ แห่ง 10/03/2563 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
43 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงสุรินทร์ บ้านพักระดับ ๓-๔ (หัวหน้างานปรับซ่อม) ตามแบบงานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของแขวงทางหลวงสุรินทร์ สำนักงานทางหลวงที่ ๙ (อุบลราชธานี) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 06/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.3/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
44 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกเข้าช่องจอม - ปวงตึก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖+๕๕๐ - กม.๑๑+๓๕๐ ปริมาณงาน ๔๓,๕๑๕ ตร.ม. 06/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.36/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
45 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๑ ตอน สุรินทร์ - ลำดวน ระหว่าง กม.๔+๖๗๐ - กม.๗+๔๗๐ ปริมาณงาน ๕๘,๔๕๖ ตร.ม. 06/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.37/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 31 ถึง 45 จาก 70 รายการ