title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การทำความสะอาด ล้างเมือง ป้องกัน COVID-19
ลงวันที่ 23/03/2563

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 20.30 น. สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) ร่วมกับ มทบ.22 และเทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้าร่วมกิจกรรม การทำความสะอาด ล้างเมือง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค COVID-19 โดยนายสุรชัย สุนันทพงศ์ศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้มอบหมายให้นายมนต์ชัย  ดวงทอง ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถานีรถไฟอุบลราชธานี  


'