title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ทำความสะอาดวัดสระประสานสุขป้องกัน COVID -19
ลงวันที่ 25/03/2563

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) ร่วมกับ เทศบาลเมืองวารินชำราบ และกองบิน 21  โดย นายสุรชัย สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัดฯ เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ล้างเมือง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค “COVID -19” จังหวัดอุบลราชธานี ณ วัดสระประสานสุข (วัดบ้านนาเมือง)


'