f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ต้อนรับนายเอกพงศ์ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
ลงวันที่ 03/12/2561

3 ธันวาคม 2561
- ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ให้การต้อนรับ นายเอกพงศ์ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 
และคณะด้วยความยินดีอย่างยิ่ง
- 09.09 น. นายเอกพงศ์ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ไหว้สักการะศาลเจ้าปู่ขาว เพื่อเป็นสิริมงคลในการรับตำแหน่งใหม่
- 15.00 น. นายเอกพงศ์ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 เชิญ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าหมวดทางหลวง หัวหน้าหน่วยงาน พร้อมทั้งข้าราชการ
ในสังกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการทำงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1


'