f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ลดมลภาวะฝุ่น
ลงวันที่ 03/02/2562

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

??นายเอกพงศ์ เศรษฐมานพ?? ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 มอบหมายให้นายปัญญา ยกแสง หัวหน้าหมวดทางหลวงม่วงสามสิบ เข้าร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานจัดกิจกรรมการปัองกันและลดปัญหามลภาวะจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง เทศบาลอุบลราชธานี และแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ได้จัดการรณรงค์ป้องกันเรื่องฝุ่นในพื้นที่การดูแลอย่างต่อเนื่อง


'