f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างเหมาทำการติดตั้งงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 6 ที่ กม.43+312 (LT.),43+750 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 คค 06050/ม.2/e-39/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
62 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งคู่ ความสูงเสา 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ ตอน 4 ระหว่าง กม.562+236 - กม.562+956 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 21 ต้น) 07/04/2563 คค 06050/ม.2/e-38/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
63 จ้างเหมาทำการติดตั้งงานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งคู่ ความสูงเสา 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ ตอน 3 ระหว่าง กม.547+132 - กม.548+904 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 33 ต้น) 07/04/2563 คค 06050/ม.2/e-37/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
64 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูงเสา 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ตอน 2 ระหว่าง กม.327+800 - กม.328+760 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 42 ต้น) 07/04/2563 คค 06050/ม.2/e-36/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
65 จ้างเหมาทำการติดตั้งงานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูงเสา 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ตอน 1 ระหว่าง กม.325+800 -กม.326+760 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 42 ต้น) 07/04/2563 คค 06050/ม.2/e-35/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
66 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูงเสา 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 5 ระหว่าง กม.4+200 -กม.16+256 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 109 ต้น) 07/04/2563 คค 06050/ม.2/e-34/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
67 จ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยทางถนน ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เขื่องใน - อุบลราชธานี ช่วง กม.257+721 - กม.259+294 (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ช่วง กม.13+850 - กม.14+678 ปริมาณงาน 2 แห่ง (ปริมาณงาน 114 ต้น) 03/04/2563 คค 06050/ม.2/e-28/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
68 จ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยทางถนน ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ ช่วง กม.542+966 - กม.544+855 (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ช่วง กม.316+816 - กม.318+310 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง (ปริมาณงาน 105 ต้น) 03/04/2563 คค 06050/ม.2/e-29/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
69 จ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยทางถนน ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2412 ตอน ท่าวารี - ท่าศาลา ช่วง กม.0+000 - กม.2+734 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 72 ต้น) 03/04/2563 คค 06050/ม.2/e-31/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
70 จ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ช่วง กม.9+660 - กม.14+675 LT. (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 คค 06050/ม.2/e-30/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
71 จ้างเหมาดครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยทางถนน ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2415 ตอน หนองยอ - หนองช้างใหญ่ ช่วง กม.16+900 - กม.25+800 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 71 ต้น) 03/04/2563 คค 06050/ม.2/e-33/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
72 จ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยทางถนน ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ช่วง กม.321+500 -กม.323+200 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 72 ต้น) 03/04/2563 คค 06050/ม.2/e-32/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
73 งานก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 คค 06050/ม.2/e-27/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
74 จ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ระหว่าง กม.313+384 - กม.334+224 (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.3+231 - กม.24+000 (เป็นช่วงๆ) 20/03/2563 อบ.18/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
75 จ้างเหมางานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ตอน 4 ระหว่าง กม.313+460 - กม.332+815 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/03/2563 อบ.32/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
แสดง 61 ถึง 75 จาก 122 รายการ