f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
511 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ 18/12/2561 98,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
512 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อกรวยยาง ขนาด ๔๐x๘๐ ซม. ติดแถบสะท้อนแสงสีขาว พร้อมชื่อหน่วยงาน จำนวน๑๓๐ อัน 18/12/2561 96,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
513 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้าง ในพื้นที่ควบคุมของหมวดทางหลวงวารินชำราบ ปริมาณงาน ๓๐๒,๗๗๘.๐๐ ตร.ม. 18/12/2561 136,250.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
514 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ 18/12/2561 12,220.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
515 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 17/12/2561 49,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
516 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 17/12/2561 14,265.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
517 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 14/12/2561 6,894,473.53 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
518 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 11/12/2561 277,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
519 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 11/12/2561 40,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
520 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อทรายหยาบ จำนวน 20 ลบ.ม. 11/12/2561 10,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
521 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0101 ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์ ระหว่าง กม.9+200-กม.10+300 07/01/2562 9,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
522 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 น้ำมันดีเซล (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๕,๐๐๐ ลิตร 26/11/2561 146,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
523 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 26/11/2561 12,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
524 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ 26/11/2561 24,282.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
525 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 26/11/2561 71,895.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 511 ถึง 525 จาก 556 รายการ