วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
รวมใจต้านภัยแล้ง
ลงวันที่ 28/01/2563

'