f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 2 ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 07/04/2564 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 (งานเงินงบประมาณ) 07/04/2564 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
3 การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 11/01/2564 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
4 การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 (งานเงินงบประมาณ) 11/01/2564 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
5 การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาที่ 4 ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 12/10/2563 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
6 การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาที่ 4 (งานเงินงบประมาณ) การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 12/10/2563 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
7 การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ระหว่าง เดือน เม.ย 2563 ถึง เดือน มิ.ย. 2563 (งานเงินงบประมาณ) 03/07/2563 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
8 การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือน เม.ย. 2563 ถึง เดือน มิ.ย. 2563 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 03/07/2563 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
9 การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 (งานเงินงบประมาณ) 07/04/2563 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
10 การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 07/04/2563 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค. 2562 ถึงเดือน ธ.ค. 2562 (งานเงินงบประมาณ) 13/01/2563 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไดรมาสที่ 1 ระหว่าง เดือน ต.ค. 2562 ถึง เดือน ธ.ค. 2562 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 13/01/2563 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 (งานเงินทุนหมุนเวียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/10/2562 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 (งานเงินงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/10/2562 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน 2562 ถึง เดือน มิถุนายน 2562)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 03/07/2562 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 19 รายการ