f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น้ำยืน ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.44+814 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2563 ศก.2/18/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
17 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.51+975 , กม.71+240 ปริมาณงาน 2 แห่ง 17/03/2563 คค 06053/พ.1/e.16/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
18 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ตอน 1 ระหว่าง กม.71+900 - กม.77+500 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 17,172 ตารางเมตร 17/03/2563 ศก.2/20/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
19 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ตอน 5 ระหว่าง กม.72+600 - กม.72+985, กม.75+015 - กม.76+065 และ กม.76+310 - กม.77+185 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/03/2563 ศก.2/17/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
20 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 2236 ตอน สำโรงเกียรติ - ช่องพระพลัย ระหว่าง กม.0+000 - กม.15+550 (เป็นตอนๆ) 16/03/2563 ศก.2/15/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
21 งานปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ตอน 2 ระหว่าง กม.37+000 - กม.38+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/03/2563 ศก.2/19/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
22 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.57+900 - กม.59+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/03/2563 คค 06053/พ.1/e.12/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
23 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ระหว่าง กม.32+402 - กม.33+045 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/03/2563 ศก.2/22/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
24 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น้ำยืน ระหว่าง กม.10+165 - กม.13+500 ปริมาณงาน 33,930 ตารางเมตร 12/03/2563 ศก.2/14/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
25 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน บ้านด่าน - ซำหวาย ระหว่าง กม.19+000 - กม.21+369 และ กม.23+780 - กม.25+180 ปริมาณงาน 33,921 ตร.ม. 12/03/2563 คค 06053/พ.1/e.7/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
26 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ตอน 1 ระหว่าง กม.47+746 - กม.54+400 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 29,425 ตารางเมตร 10/03/2563 ศก.2/21/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
27 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ ตอน 2 ระหว่าง กม.27+200 - กม.27+788 และ กม.27+990 - กม.28+365 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/03/2563 คค 06053/พ.1/e.6/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
28 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง ระหว่าง กม.50+838 - กม.54+292 ปริมาณงาน 38,497 ตารางเมตร 06/03/2563 ศก.2/3/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
29 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ระหว่าง กม.9+512 - กม.10+284 ปริมาณงาน 0.772 กิโลเมตร 06/03/2563 ศก.2/5/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
30 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ ตอน 1 ระหว่าง กม.21+175 - กม.23+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/03/2563 ศก.2/6/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 16 ถึง 30 จาก 44 รายการ