f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
466 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 5 รายการ 28/12/2561 636/60/62/65 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
467 ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 25 รายการ 28/12/2561 636/60/62/64 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
468 ประกาศผลขายทอดตลาด เครื่องจักรกลและยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 2 รายการ 25/12/2561 คค 06053/พ.4/1/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
469 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข ๑๐-๖๔๓๔-๙๑-๗ 24/12/2561 636/30/62/13 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
470 ซื้อนํ้ามันดีเซล จํานวน ๓,๐๐๐ ลิตร ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๖๓๖/๓๕/๖๒/๘ ลว. ๒๑ ธ.ค.๖๑ 21/12/2561 636/35/62/8 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
471 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข ๗๔-๖๑๑๕-๐๙-๒ ทะเบียน ๙๘-๗๕๕๓ กทม. 21/12/2561 636/30/62/12 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
472 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 2 รายการ 21/12/2561 636/60/62/63 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
473 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 3 รายการ 21/12/2561 636/60/62/62 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
474 ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 36 รายการ 20/12/2561 636/60/62/60 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
475 ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 18 รายการ 20/12/2561 636/60/62/59 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
476 ซื้อผ้าใบคลุมวัสดุ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 636/60/62/58 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 17/12/2561 636/60/62/58 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
477 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีเหลืองชนิด DIAMOND GRADE DG3 FLUORESENT ขนาด 30 นิ้ว จำนวน 30 หลา 17/12/2561 636/60/62/57 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
478 ซื้ออวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข ๔๐-๖๑๐๑-๑๑-๘ จํานวน ๒ รายการ ตามใบเบิกเลขที่ ๖๓๖/๖๒/ซ่อม/๑๐ 14/12/2561 636/30/62/11 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
479 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร 14/12/2561 636/35/62/7 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
480 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข ๔๐-๖๑๐๒-๑๑-๙ จํานวน ๒ รายการ 14/12/2561 636/30/62/10 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 466 ถึง 480 จาก 500 รายการ