f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปีงบประมาณ 2563
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63030046174
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีรัตนะ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ปริมาณงาน 1 หลัง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,200,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 27/03/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 04/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ