f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ อบต.หนองไฮ, อบต.โนนกลาง และ อบต.สำโรง จังหวัดอุบลราชธานี และอบต.โนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งผู้สนใจ
ลงวันที่ 30/11/2561

??????วันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. - 12.00 น.

??ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ อบต.หนองไฮ, อบต.โนนกลาง และ อบต.สำโรง จังหวัดอุบลราชธานี และอบต.โนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งผู้สนใจ

????เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ในทางหลวงหมายเลข 2178 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2085-อุบลราชธานี ระหว่าง กม.27+910 - กม.42+500 ระยะทาง 14.590 กิโลเมตร
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อโครงการ 
ผลผลิตก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2178 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2085 - อุบลราชธานี

เหตุผลความจำเป็น
เนื่องจากทางหลวงหมายเลข 2178 ระหว่าง กม.27+910 – กม.42+500 เป็นเส้นทางเศรษฐศาสตร์ในการเดินทางท่องเที่ยวจากอ.เมืองอุบลราชธานีไปยัง อ.กันทรลักษ์ มีปริมาณการจราจร 13,898 คัน/วัน ปริมาณรถบรรทุก 27.78 % มีผิวจราจรที่คับแคบ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ สมควรทำการปรับปรุงขยายผิวทางจราจรให้กว้างขึ้น เพื่อรองรับปริมาณจราจรที่สูงขึ้น และเพื่อความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมการท่องเที่ยว
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทาง อันเนื่องมาจากปริมาณจราจรที่สูงขึ้น 
3.เพื่อพัฒนาเครือข่ายการขนส่งและระบบบริหารขนส่งสินค้าและบริการระหว่าง อ.เมืองอุบลราชธานี - อ.กันทรลักษ์

สาระสำคัญ
ปรับปรุงขยายผิวจราจรจากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจรเกาะกลางแบบดินถม (Raised Median) ผิวทางแบบ แอสฟัลท์คอนกรีต หนา 0.10 เมตร ความกว้าง 22.00 เมตร รวมไหล่ทาง ตีสีจราจรชนิดเทอร์โมพลาสติก

ผู้ดำเนินการ 
ราชการส่วนกลาง แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

รายละเอียด
ทางหลวงหมายเลข 2178 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2085 - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.27+910 – กม.42+500 ระยะทาง 14.590 กิโลเมตร

งบประมาณโครงการ
600 ล้านบาท


'