Close
title
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
ข่าวสารทางหลวง

 

13 ก.พ.
title
ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ ตำบลในเมือง, ตำบลอุบลราชธานี, ตำบลแจระแม, ตำบลขามใหญ่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งผู้สนใจเข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดโครงการ

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ ตำบลในเมือง, ตำบลอุบลราชธานี, ตำบลแจระแม, ตำบลขามใหญ่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งผู้สนใจเข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินทางหลวงหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข 23 (แยกดงอู่ผึ้ง)(พร้อมทางคู่ขนาน) จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอุบลราชธานี ตำบลอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ชื่อโครงการโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข 23 (แยกดงอู่ผื้ง) (พร้อมทางคู่ขนาน) จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่าง กม.0+100 - กม.4+160 ระยะทางยาวประมาณ 4.060 กิโลเมตร เหตุผลและความจำเป็นปัจจุบัน กรมทางหลวง ได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่างๆ ดังนั้น การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อการดำเนินโครงการ นับว่ามีความสำคัญยิ่ง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 การดำเนินโครงการจะมีประสิทธิภาพ และบรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ จะต้องดำเนินโครงการอย่างโปร่งใส ยุติธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม จึงได้มีการจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิเช่น องค์การภาครัฐ เอกชน และประชาชน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ อีกทั้งให้ มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการ ร่วมติดตามตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่อโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนประกอบการดำเนินโครงการ นำไปปรับปรุงพัฒนาโครงการให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของโครงการ1) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมการท่องเที่ยว2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย ลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทาง อันเนื่องมาจากปริมาณการจราจรสูงขึ้น3) เพื่อพัฒนาเครือข่ายการขนส่ง ระบบบริหารขนส่งสินค้า และบริการต่างๆ4) เพื่อรองรับการเดินทางไปยังจังหวัดยโสธรและจังหวัดอำนาจเจริญรวมถึงการเดินทางไปยังด้านชายแดนเชื่อมต่อไปยังประเทศกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 6 ในอนาคต รายละเอียดโครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวง ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก งานก่อสร้างทางขนานและขยายความกว้างผิวจราจรเดิม งานปรับปรุงผิวจราจรเดิมทั้งซ้ายทางและขวาทางผิวทางชนิด Concrete Pavement และ Asphalt Concrete งานวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก งานปูทางเดินเท้า งานไฟฟ้าแสงสว่าง งานป้ายจราจร งานสีตีเส้นจราจร และงานอื่นๆ ที่ปรากฏในแบบก่อสร้าง กำหนดเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ การก่อสร้างอยู่ในท้องที่ ตำบลในเมือง ตำบลอุบลราชธานี ตำบลแจระแม ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดเวลาทำการ 1,080 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา งบประมาณ 800 ล้านบาท ผู้รับจ้างบริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด ผู้ดำเนินการจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) กรมทางหลวง

 

30 พ.ย.
title
ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ อบต.หนองไฮ, อบต.โนนกลาง และ อบต.สำโรง จังหวัดอุบลราชธานี และอบต.โนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งผู้สนใจ

??????วันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ??ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ อบต.หนองไฮ, อบต.โนนกลาง และ อบต.สำโรง จังหวัดอุบลราชธานี และอบต.โนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งผู้สนใจ ????เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ในทางหลวงหมายเลข 2178 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2085-อุบลราชธานี ระหว่าง กม.27+910 - กม.42+500 ระยะทาง 14.590 กิโลเมตรณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ชื่อโครงการ ผลผลิตก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2178 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2085 - อุบลราชธานี เหตุผลความจำเป็นเนื่องจากทางหลวงหมายเลข 2178 ระหว่าง กม.27+910 – กม.42+500 เป็นเส้นทางเศรษฐศาสตร์ในการเดินทางท่องเที่ยวจากอ.เมืองอุบลราชธานีไปยัง อ.กันทรลักษ์ มีปริมาณการจราจร 13,898 คัน/วัน ปริมาณรถบรรทุก 27.78 % มีผิวจราจรที่คับแคบ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ สมควรทำการปรับปรุงขยายผิวทางจราจรให้กว้างขึ้น เพื่อรองรับปริมาณจราจรที่สูงขึ้น และเพื่อความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง วัตถุประสงค์ของโครงการ1.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมการท่องเที่ยว2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทาง อันเนื่องมาจากปริมาณจราจรที่สูงขึ้น 3.เพื่อพัฒนาเครือข่ายการขนส่งและระบบบริหารขนส่งสินค้าและบริการระหว่าง อ.เมืองอุบลราชธานี - อ.กันทรลักษ์ สาระสำคัญปรับปรุงขยายผิวจราจรจากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจรเกาะกลางแบบดินถม (Raised Median) ผิวทางแบบ แอสฟัลท์คอนกรีต หนา 0.10 เมตร ความกว้าง 22.00 เมตร รวมไหล่ทาง ตีสีจราจรชนิดเทอร์โมพลาสติก ผู้ดำเนินการ ราชการส่วนกลาง แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 รายละเอียดทางหลวงหมายเลข 2178 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2085 - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.27+910 – กม.42+500 ระยะทาง 14.590 กิโลเมตร งบประมาณโครงการ600 ล้านบาท

 

วีดีทัศน์
title
ภาพ 3 มิติและรายละเอียดโครงการทางแยกทางหลวงหมายเลข 231 แยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์
อยากทำทางเชื่อมเข้าบ้าน ต้องทำอย่างไร
ความช่วยเหลือจาก กรมทางหลวงของไทย ถึงเขื่อนแตกแขวงอัตตะปือ ลาว