f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข่าวสารทางหลวง
title
จัดการประชุม การมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 2566 โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.43+930 - กม.44+760 ปริมาณงาน 1 แห่ง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 โดย นายวันปิยะ ภุมมะภูติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 มอบหมายให้ นายตรีเทพ บุญประสงค์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ดำเนินการจัดการประชุม การมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 2566 โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.43+930 - กม.44+760 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยมี นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขามใหญ่ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จัดตั้งจุดคัดกรอง COVID-19 แจกหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ก่อนการเข้าร่วมประชุม
title
จัดการประชุม การมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 2566 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง-วารินชำราบ ระหว่าง กม.319+010 - กม.321+220 ปริมาณงาน 1 แห่ง

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 โดย นายวันปิยะ ภุมมะภูติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 มอบหมายให้ นายกล้าณรงค์ แก้วไสย รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ดำเนินการจัดการประชุม การมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 2566 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง-วารินชำราบ ระหว่าง กม.319+010 - กม.321+220 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยมี นายเฉลิมพล มาลาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เป็นประธานในพิธี ณ ตลาดเฉลิมพล ชุมชนท่าเจริญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จัดตั้งจุดคัดกรอง COVID-19 แจกหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ก่อนการเข้าร่วมประชุม
title
จัดการประชุม การมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวง พัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2049 ตอนควบคุม 0100 ตอน ม่วงสามสิบ - พนา ระหว่าง กม.18+300 - กม.19+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง

วันที่ 20 กันยายน 2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 โดย นายวันปิยะ ภุมมะภูติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 มอบหมายให้ นายตรีเทพ บุญประสงค์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ดำเนินการจัดการประชุม การมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวง พัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2049 ตอนควบคุม 0100 ตอน ม่วงสามสิบ - พนา ระหว่าง กม.18+300 - กม.19+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยมี นายอัมพร ธิมาทาน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุ่มยาง อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จัดตั้งจุดคัดกรอง COVID-19 แจกหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ก่อนการเข้าร่วมประชุม