f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
466 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 35 รายการ 29/01/2562 26,535.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
467 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 35 รายการ 29/01/2562 26,353.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
468 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 18 รายการ 29/01/2562 102,010.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
469 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข ๒๕-๖๘๓๘-๐๕-๒ ทะเบียน ๙๖-๙๘๖๘ กทม. จํานวน ๓ รายการ 24/01/2562 6,225.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
470 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 30 รายการ 17/01/2562 123,293.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
471 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 9 รายการ 17/01/2562 62,020.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
472 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 3 รายการ 17/01/2562 145,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
473 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2562 งานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 2125 ตอน บ้านไฮ - กันทรารมย์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.35+235 และทางหลวงหมายเลข 2360 ตอน หนองบาง - น้ำเกลี้ยง ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+330 ปริมาณงาน 2 แห่ง 02/02/2562 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
474 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซล 3000 ลิตร 12/01/2562 78,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
475 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 โครงการส่งเสริมการใช้การใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 เพื่อผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,168 ต้น 19/03/2562 4,350,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
476 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 29 รายการ 14/01/2562 14,979.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
477 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน (งานเงินทุนหมุนเวียน) ใช้ในงานปรับซ่อม เพื่อ Stock เข้าโรงงาน จํานวน ๑๑ รายการ 10/01/2562 53,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
478 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซล 3,000 ลิตร ตามใบสั่งซื้อ 636/35/62/10 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 04/01/2562 76,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
479 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อ ASPHALT CONCRETE ( HOT MIX) จำนวน 45 ตัน 04/01/2562 94,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
480 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 20 รายการ 04/01/2562 95,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 466 ถึง 480 จาก 519 รายการ