f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
481 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จ้างเหมาบริการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข 21-6571-15-9 ทะเบียน 4กน 7311 กทม. ตามจำนวน 1 งาน 03/01/2562 5,128.51 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
482 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 03/01/2562 96,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
483 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 28/12/2561 64,696.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
484 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อนํ้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 28/12/2561 26,310.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
485 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 5 รายการ 28/12/2561 101,680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
486 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 25 รายการ 28/12/2561 63,585.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
487 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ประกาศผลขายทอดตลาด เครื่องจักรกลและยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 2 รายการ 25/12/2561 167,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
488 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข ๑๐-๖๔๓๔-๙๑-๗ 24/12/2561 5,382.10 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
489 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อนํ้ามันดีเซล จํานวน ๓,๐๐๐ ลิตร ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๖๓๖/๓๕/๖๒/๘ ลว. ๒๑ ธ.ค.๖๑ 21/12/2561 80,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
490 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข ๗๔-๖๑๑๕-๐๙-๒ ทะเบียน ๙๘-๗๕๕๓ กทม. 21/12/2561 8,527.90 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
491 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 2 รายการ 21/12/2561 90,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
492 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 3 รายการ 21/12/2561 52,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
493 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 36 รายการ 20/12/2561 186,680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
494 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 18 รายการ 20/12/2561 165,590.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
495 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อผ้าใบคลุมวัสดุ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 636/60/62/58 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 17/12/2561 21,601.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 481 ถึง 495 จาก 519 รายการ