วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน – ศรีสะเกษ ตอน 1 ระหว่าง กม.249+400 - กม.250+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/04/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างงานเครื่องหมายนำทาง บนทล. ๒๒๖ ตอน ศรีสะเกษ-ห้วยขะยุง ระหว่างกม.๒๗๘+๔๐๑-กม.๒๗๙+๘๗๐, ทล. ๒๙๔ ตอน ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ ระหว่างกม.๐+๙๖๓-กม.๘+๖๗๕, ทล. ๒๒๐ ตอน วังหิน-ขุขันธ์ ระหว่างกม.๕๒+๓๒๕-กม.๕๖+๑๗๕ และทล.๒๔๔๘ ตอน ทางเข้าอุทุมพรพิสัย ระหว่างกม.๐+๐๑๒-กม.๐+๔๗๘ ปริมาณงาน ๔ แห่ง (ปริมาณ ๒,๐๗๒ อัน) 13/04/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ 13/04/2563 2,161.15 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 13/04/2563 124,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างงานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ ปริมาณงาน ๒ หลัง 10/04/2563 410,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0502 ตอน แยกโคกตาล - หัวช้าง ระหว่าง กม.287+000 - กม.287+972 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 1,944 ม.) 28/04/2563 3,724,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างเหมาบริการ จำนวน 4 รายการ 09/04/2563 8,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง จำนวน 3 รายการ 09/04/2563 1,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 5,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างก่อสร้างงานกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6 ) หัวหน้าหมวดทางหลวงอุทุมพรพิสัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ปริมาณงาน 1 หลัง 30/04/2563 1,200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 07/04/2563 92,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 11 รายการ 07/04/2563 158,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 07/04/2563 56,330.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 07/04/2563 55,295.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 867 รายการ