แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 ตอน อ.ท่าตูม – อ.จอมพระ
ลงวันที่ 26/11/2561

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 ตอน อ.ท่าตูม – อ.จอมพระ

ระยะทาง           กม.142+684.150 – กม.164+436.000 รวมระยะทาง 21.752 กิโลเมตร

วัตถุประสงค์

      - ขยายทาง เดิมจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร พร้อมปรับปรุงเกาะกลางแบบเกาะสี 1.60 , 2.00 เมตรและเกาะยก 4.20 เมตร เป็นเกาะยกกว้าง 5.10 เมตร

      - เพิ่มความ สะดวก รวดเร็ว พัฒนาเครือข่ายการขนส่งและการจราจร

      - เพิ่มความ ปลอดภัย ในการคมนาคมขนส่ง

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2562 - 2564

งบประมาณ            740 ล้านบาท


'