แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
งานสารบรรณ
ลงวันที่ 19/12/2561
นางนิธิพร  ชินอัครวัฒน์
นางปิยนาถ  สมบูรณ์
นางมณีวรรณ  สำราญดี

'