แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
หมวดทางหลวงศีขรภูมิ
ลงวันที่ 19/12/2561
พินันท์  ปรากฎชื่อ
อุทิตย์  อิ่มสำราญ

'