แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
หมวดทางหลวงสุรินทร์
ลงวันที่ 19/12/2561
กิตติพันธ์  ผิวเอี่ยม
นเรศวร์  ยอดเสาร์

'