แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
หมวดทางหลวงปราสาท
ลงวันที่ 19/12/2561
สมพร  ประยงค์หอม
เจตพล  นิยมสวน

'