แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
งานสารสนเทศ
ลงวันที่ 19/12/2561
ภาวิณีย์  เลิศงามธนวัฒน์
พจมาน  บุ้งกี๋

'