แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
งานการเงินและบัญชี
ลงวันที่ 19/12/2561
ฐิติมา  สุระสังข์
ภณิตา  จันทวงศ์

'