f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสุรินทร์
ปีงบประมาณ 2563
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62110056748
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างงานฉาบผิวแอสฟัลต์ โดยวิธี Para Slurry Seal Type III ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๑ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๑,๐๑๐๒ ตอน ศีขรภูมิ - ศรีณรงค์ - สังขะ ระหว่าง กม.๙+๖๙๐ - กม.๑๘+๗๒๐ ปริมาณงาน ๘๒,๒๗๖ ตร.ม.
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 12,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 04/03/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 03/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ