แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสุรินทร์
ปีงบประมาณ 2563
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63040000409
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง อาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ3-6) หมวดทางหลวงสังขะ แขวงทางหลวงสุรินทร์ ตามแบบมาตรฐานบ้านพักข้าราชการชำนาญการ(5-6)เดิม ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ปริมาณงาน 1 หลัง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,200,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 01/04/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 04/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ