f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ระหว่าง กม.10+200 - กม.16+080 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/04/2563 1,990,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมางานงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ 2 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 2413 ตอน บ้านเอ้ - หนองขอน ระหว่าง กม.12+450 - กม.13+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/04/2563 5,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+000 (เป็นช่วงๆ), กม.10+000 - กม.16+300 (เป็นช่วงๆ) และ กม.31+550 -กม.46+100 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/04/2563 1,999,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมางบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ 2 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 2413 ตอน บ้านเอ้ - หนองขอน ระหว่าง กม.12+450 - กม.13+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/04/2563 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ตอน 2 ระหว่าง กม.44+000 -กม.44+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/04/2563 9,990,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ตอน 1 ระหว่าง กม.43+400 -กม.43+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/04/2563 9,990,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมางานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 เลขที่ 1 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/04/2563 1,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงห้วยพับ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ที่ กม.18+635 (LT.) ปริมาณงาน 1 หลัง 23/04/2563 1,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงาน 2 หลัง 09/04/2563 2,400,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 งานก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบหมวดทางหลวงวนารมย์ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองยอ - อุบลราชธานี ที่ กม.569+785 (RT.) ปริมาณงาน 1 หลัง 23/04/2563 1,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมางานกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านบ่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ระหว่างกม.314+300 - กม.315+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/04/2563 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 งานก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุน การพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) แขวงทาหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัอุบลราชธานี ปริมาณงาน 1 หลัง 22/05/2563 1,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองยอ - อุบลราชธานี ที่ กม.564+600 และทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองยอ - อุบลราชธานี ที่ กม.574+950 ปริมาณงาน 2 แห่ง 20/04/2563 1,600,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ระหว่าง กม.10+200 - กม.16+080 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/04/2563 1,990,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เขื่องใน - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.273+000- กม.276+040 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/04/2563 1,990,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 138 รายการ