f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จ้างเหมาซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สินราชการที่เสียหายให้คืนสู่สภาพเดิมและใช้งานได้ตามปกติ 01/04/2563 10,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุโยธาจำนวน 9 รายการ 01/04/2563 39,265.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 9 รายการ 01/04/2563 39,265.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ ตอน 1 ระหว่าง กม.21+720 - กม.24+660 (LT.,RT) เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 2 แห่ง 08/05/2563 2,992,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน - แยกการช่าง ระหว่าง กม.21+620 - กม.54+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/05/2563 1,455,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2563 81,960.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จ้างเหมาบริการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 รายการ 27/03/2563 5,684.91 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมิซรอล - สำโรงเกียรติ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.27+393 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/04/2563 3,212,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ตอน 1 ระหว่าง กม.6+465 - กม.13+665 (LT.,RT.) เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/04/2563 4,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน พยุห์ - โพนปลัด - ขุนหาญ ระหว่าง กม.5+814 - กม.8+281 และ กม.15+360 - กม.16+300 ปริมาณงาน 30,969 ตร.ม. 08/05/2563 14,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน ภูมิซรอล - บ้านด่าน - ซำหวาย ระหว่าง กม.16+384 - กม.19+000 ปริมาณงาน 23,220 ตร.ม. 08/05/2563 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ที่ กม.4+780 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/05/2563 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 27/03/2563 97,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 7 รายการ 26/03/2563 15,535.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 แผ่นสติกเกอร์ PVC สีดำด้าน ขนาด 0.53x50 เมตร 25/03/2563 8,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 519 รายการ