f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมิซรอล - สำโรงเกียรติ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.27+393 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/05/2563 3,212,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 636/35/63/01 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 13/04/2563 22,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน บ้านด่าน - ซำหวาย ระหว่าง กม.27+500 - กม.30+800 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/04/2563 9,999,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.51+975 , กม.71+240 ปริมาณงาน 2 แห่ง 30/04/2563 3,450,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร 09/04/2563 63,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2214 ตอน นากระแซง - บ้านดวน ระหว่าง กม.14+450 - กม.16+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/05/2563 17,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จ้างเหมาบริการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวนนวน 1 รายการ 02/04/2563 5,299.71 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง ระหว่าง กม.51+848 - กม.53+295 (LT.,RT.) เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/05/2563 5,095,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 (งานเงินงบประมาณ) 07/04/2563 31,715.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 07/04/2563 9,814.16 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีรัตนะ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ปริมาณงาน 1 หลัง 18/05/2563 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ก่อสร้างอาคารที่ทำการหมวดทางหลวงศรีรัตนะ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (แบบโมเดิร์น) ปริมาณงาน 1 หลัง 15/05/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ก่อสร้างอาคารที่ทำการหมวดทางหลวงน้ำขุ่น ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (แบบโมเดิร์น) ปริมาณงาน 1 หลัง 15/05/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย - สำโรงเกียรติ ตอน 1 ระหว่าง กม.2+000 - กม.12+900 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 490,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 างงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ตอน 2 ระหว่าง กม.4+866 - กม.5+014 (LT.,RT.), กม.11+535 - กม.11+594 และ กม.11+612 - กม.11+672 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 499,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 519 รายการ