f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน ตาเมียง - หินโคน ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๙๗+๕๖๐ - กม.๒๐๐+๘๙๐ ปริมาณงาน ๓๓,๓๐๐ ตร.ม. 11/11/2563 สร.50/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
17 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน ตาเมียง - หินโคน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๐๙+๗๖๕ - กม.๒๑๕+๐๐๐ ปริมาณงาน ๕๗,๕๐๘ ตร.ม. 11/11/2563 สร.34/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
18 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๗๑+๑๘๒ - กม.๑๗๓+๖๕๐ ปริมาณงาน ๕๕,๔๒๕ ตร.ม. 11/11/2563 สร.35/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
19 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน รัตนบุรีี - ห้วยจริง ระหว่าง กม.๘+๖๘๕ - กม.๑๐+๘๐๐ และ กม.๑๖+๒๗๐ - กม.๑๖+๕๑๐ ปริมาณงาน ๒๙,๓๖๔ ตร.ม. 11/11/2563 สร.27/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
20 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน สังขะ - บัวเชด ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๒+๙๙๓ - กม.๕๕+๔๓๕ ปริมาณงาน ๒๖,๘๖๒ ตร.ม. 10/11/2563 สร.31/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
21 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๙๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์ ระหว่าง กม.๒๓+๔๓๖ - กม.๒๓+๕๓๖ , กม.๒๔+๐๘๖ - กม.๒๔+๗๓๙ , กม.๒๕+๑๔๔ - กม.๒๕+๙๙๗ และ กม.๒๖+๖๙๗ - กม.๒๗+๔๗๐ ปริมาณงาน ๒๔,๔๕๕ ตร.ม. 10/11/2563 สร.49/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
22 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บักจรัง - มะโน ตอน ๓ ระหว่าง กม.๘+๖๐๐ - กม.๑๑+๕๒๐ ปริมาณงาน ๒๖,๕๗๖ ตร.ม. 10/11/2563 สร.30/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
23 จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุมที่ ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ที่ กม. ๑๙๑+๘๐๐ (ขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 05/11/2563 สร.11/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
24 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ศรีณรงค์ - สังขะ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๓๔+๒๘๒ - กม.๓๗+๓๒๕ ปริมาณงาน ๒๗,๓๘๗ ตร.ม. 10/11/2563 สร.29/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
25 จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ ๓- ๖)หมวดทางหลวงท่าตูมตามแบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย ๙๐ ตารางเมตรของกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน ตาฮะ - จอมพระ ที่กม.๑๔๖+๖๐๐(ขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 05/11/2563 สร.10/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
26 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๐๗+๗๖๕ - กม.๒๐๘+๐๑๕ และ กม.๒๐๙+๓๘๕ - กม.๒๑๐+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑๗,๑๔๑ ตร.ม. 05/11/2563 สร.26/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
27 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๕๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โคกไทร - ปวงตึก ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑+๐๐๐ - กม.๓+๙๐๐ ปริมาณงาน ๒๖,๑๐๐ ตร.ม. 10/11/2563 สร.32/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
28 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑-๒) แขวงทางหลวงสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุมที่ ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ที่ กม. ๑๙๑+๘๐๐ (ขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 05/11/2563 สร.9/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
29 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน จรอกใหญ่ - กระเทียม ที่ กม.๑๗๗+๖๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/08/2563 สัญญาเลขที่ สร.44/2563 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
30 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ระหว่าง กม.๑๗๓+๘๕๖ - กม.๑๗๔+๔๐๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 17/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.41/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 16 ถึง 30 จาก 70 รายการ