f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง DIAMOND GRADE FLUORESCENT ขนาด 30 นิ้ว 05/08/2563 160,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 05/08/2563 99,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อหมุดสะท้อนแสงชนิดสองหน้าสีเหลือง จำนวน 1000 อัน 06/08/2563 250,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดจำนวน 7 รายการ 30/07/2563 6,477.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2563 91,560.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 24/07/2563 94,808.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จ้างเหมาตัดหญ้าขอบไหล่ทาง,เกาะกลางและลาดคันทาง รหัสงาน 21521สายทางควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 24/07/2563 499,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จ้างเหมาซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สินราชการที่เสียหายให้คืนสู่สภาพเดิมและใช้งานได้ตามปกติ 24/07/2563 19,590.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จ้างเหมาซ่อมที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง (รหัสงาน 21550) พื้นที่ของหมวดทางหลวงไพรบึง แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จำนวน 4 แห่ง 21/07/2563 409,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดจำนวน 5 รายการ 20/07/2563 8,620.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จ้างเหมาฟื้นฟูผิวจราจร ลบสีตีเส้นและเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (รหัสงาน 21423) 17/07/2563 149,793.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2563 69,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 วัสดุเบ็ดเตล็ดจำนวน 20 รายการ 13/07/2563 5,852.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 14 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 636/63/ซ่อม/22 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 09/07/2563 21,715.65 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์จุ 50 กก. จำนวน 45 ถุง 08/07/2563 7,425.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 535 รายการ