แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างเหมาถ่ายสำเนาเอกสารและเข้าเล่มสัญญาจ้าง เลขที่ สร.๑/๒๕๖๓ - สร.๔๓/๒๕๖๓ รวม ๔๓ สัญญา 18/05/2563 25,037.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข 7440-001-08899-57 จำนวน 1 งาน 13/05/2563 2,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข 7440-001-12160-60 จำนวน 1 งาน 13/05/2563 2,240.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข 7440-001-00388-60R จำนวน 1 งาน 13/05/2563 400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดจ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ รถหมายเลข 44-9674-16-9 07/05/2563 3,743.93 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ รถหมายเลข 44-9674-16-9 07/05/2563 4,161.23 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม 10 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 07/05/2563 47,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 16 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 07/05/2563 10,268.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อทรายหยาบ จำนวน 1 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 07/05/2563 420.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) จำนวน 3 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 07/05/2563 4,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 07/05/2563 3,738.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) จำนวน 1 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 07/05/2563 1,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 07/05/2563 4,128.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) จำนวน 1 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 07/05/2563 3,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดจ้างหุ้มเบาะรถหมายเลข 46-6662-08-0 07/05/2563 1,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 449 รายการ